Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy

Historia

Pierwszy kościół w Brzeźnicy, zbudowany przez zakon augustianów, był wzmiankowany w 1376 r. Konwent sprawował nad nim opiekę do czasu sekularyzacji w 1810 r., z przerwą w latach 1539-1578, kiedy świątynia należała do gminy protestanckiej. Nowy, barokowy kościół powstał w latach 1703-1705 na miejscu poprzedniego, z wykorzystaniem dolnych partii murowanej wieży pochodzącej z XVI w. W latach 1934-1936 był remontowany.

Opis

Kościół usytuowany na niewielkim wzniesieniu po pn.-wsch. stronie głównej drogi, na placu otoczonym murem, który oddziela położoną po stronie pd.-wsch. plebanię. Świątynia barokowa, w formie trójnawowej bazyliki z transeptem, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium od wsch., wieżą od zach., kruchtami przy pn. i pd. ścianie naw bocznych, przybudówkami o półkolistym rzucie przy zach. ścianach naw bocznych i zakrystią po pn. stronie prezbiterium. Wieża założona na planie kwadratu, prostopadłościenna, oskarpowana w narożach, nakryta czterospadowym hełmem mansardowym krytym blachą. Nad pozostałymi częściami świątyni dachy wielospadowe, pulpitowe i stożkowe, kryte dachówką karpiówką układaną w koronkę. Kościół murowany z cegły, z zachowanym fragmentem muru kamiennego w dolnej partii wieży, tynkowany. Elewacje rozczłonkowane rytmicznie pilastrami i profilowanymi gzymsami, przeprute oknami zamkniętymi łukiem odcinkowym. Wieża i kruchty boniowane na narożach. Transept i kruchta pd. zwieńczone wolutowymi szczytami. Wnętrze świątyni przekryte sklepieniami krzyżowymi, w nawie głównej na gurtach. Sklepienie nawy głównej i prezbiterium pokryte dekoracją sztukatorską z polichromiami. Między nawami półkoliste arkady oparte na filarach, dzielone pilastrami i belkowaniem. W nawach bocznych zachowane empory z tralkowymi balustradami, przy wejściu do zakrystii portal z tablicą erekcyjną. Bogate, jednorodne wyposażenie wnętrza pochodzi z czasów budowy kościoła. Należą do niego: ołtarz główny z obrazem Ukrzyżowania i św. Marią Magdaleną, ołtarz boczny św. Jana Nepomucena z 1735 r. i ambona wykonana między 1710 a 1720 rokiem. W wieży wisi dzwon z 1579 r.

Remont konstrukcji dachów oraz sklepień kościoła – etap I (2018 r.)
Zadanie zostało dofinansowane: ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Kościelnego; ze środków budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; ze środków Województwa Lubuskiego.
Remont konstrukcji dachów oraz sklepień kościoła – etap II (2019 r.)
Zadanie zostało dofinansowane: ze środków budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; ze środków Województwa Lubuskiego; ze środków Gminy Brzeźnica i ze środków Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Stabilizacja szczytów kościoła nad transeptem (2019 r.)
Zadanie zostało dofinansowane: ze środków Gminy Brzeźnica, ze środków budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  i ze środków Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Remont konstrukcji dachów oraz sklepień kościoła – etap III (2020 r.)
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Lubuskiego.
Remont konstrukcji dachów oraz sklepień kościoła – etap IV (2021 r.)
Zadanie zostało dofinansowane: ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; ze środków budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; ze środków Gminy Brzeźnica.